# یاد_ایامی_که_در_گلشن_فغانی_داشتم___در_میان_لاله_و