# محققان_انگلیسی_طی_تحقیقات_گسترده_ای_نشان_دادند_که