بودن یا نبودن ؟

بودن یا نبودن ؟ مساله اینست ! آیا شریفتر آنست که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم یا آنکه سلاح بدست گرفته با انبوه مشکلات بجنگیم تا ان ناگواری ها را از میان برداریم ؟ مردن ... خفتن ... همین و بس ...

/ 2 نظر / 9 بازدید