اگر شوهر یک برنامه نویس باشد (طنز) !!!

زن: ولی من صبح بهت تاکید کرده بودم

 

شوهر: Syntax Error, Abort, Retry, Cance

 

زن: خوب حقوقتو چیکار کردی؟

 

شوهر:  File in Use, Read only, Try after some Time

 

زن: پس حداقل کارت عابر بانکتو بده به من.

 

شوهر:  Sharing Violation, Access Denied

 

زن: می دونی، ازدواج با تو واقعا یک تصمیم اشتباه بود.

 

شوهر:  Data Type Mismatch

 

زن: تو یک موجود بدرد نخور هستی.

 

شوهر: By Default

 

زن: پس حداقل بیا بریم بیرون یه چیزی بخوریم.

 

شوهر: Hard Disk Full

 

زن: ببینم میتونی بگی نقش من تو زندگی تو چیه؟

 

شوهر: Unknown Virus Detected

 

زن: خب مادرم چی؟

 

شوهر: Unrecoverable Error

 

زن: و رابطه تو با رئیست؟

 

شوهر: The only User with Write Permission

 

زن: تو اصلا منو بیشتر دوست داری یا کامپیوترتو؟

 

شوهر: Too Many Parameters

 

زن: خوب پس منم میرم خونه بابام.

 

شوهر: Program Performed Illegal Operation, It will be Closed

 

زن: خوب گوشاتو بازکن، من دیگه بر نمیگردم!

 

شوهر: Close all Programs and Logout for another User

 

زن: می دونی، صحبت کردن باتو فایده نداره، من رفتم.

 

شوهر: Its now Safe to Turn off your Computer

 

/ 0 نظر / 19 بازدید