ترفندهای مختلف برای گرفتن شیر! (طنز)

روش انشتین:

خلاف مسیر شیر بدوید.

بر اساس سرعت نسبی، شیر با سرعت بیشتری می دود و زودترخسته می شود.

اکنون شما می توانید بآسانی او را به تلهبیندازید.

********************

روش مهندس نرمافزار:

گربه ای را بگیرید و ادعا کنید که او شیراست.

درصورتیکه کسی مخالفتی کرد که این شیر نیست به اوبگوید که بزودی برنامه بروزرسانی شیر شدنش بزودی آماده می کنید.

********************

 

 

روش شهرداری:

تمامی مسیر رفتو آمد شیر رو بکنید و چاله چوله درست کنید.

 

یا شیر می یوفته تو یکی از چاله ها و گیر می کنه یاپاش می پیچه که در هر دو صورتش هم می میره.

 

 

********************

روش سازمانآب:

 

آب رو بر روی شیر ببندید تا از تشنگیبمیرد.

********************

 

 

روش رسانه های گروهی:

 

با یک پوشش خبری گسترده و همه جانبه خبر با دام افتادنشیر رو اعلام کنید.

اون وقت همه باورشون میشه، حتی خود شیره.

********************

روش فروشگاه های زنجیرهای:

به شیر غذای تاریخ گذشته بدید. بعد که خورد و مرد،بگیرید.

 

 

********************

 

روش بانک:

اول یه لانه در اختیارش قرار دهید. همین که بهش عادتکرد بزنید و خرابش کنید.

شیره از غصه انرژیشو از دست می ده اون وقت می تونیدبگیریدش.

********************

روشپلیس:

بهش ایست بدین، قطعاً توجه نمی کنه، بعد بهش کلیککنید.

********************

روش ادارهکار:

اونقدر بیکار نگرش می داریم که از دیونگی یا خودشوبکشه یا خوشو ناقص کنه.

بعد می ریم می گیریمش.

********************

روش شرکتهواپیمایی:

با هر ترفندی سوار یکی از هواپیما هامون می کنیمش وپرواز می کنیم.

شیره از تکون های هواپیما و از ترس میمیره.

********************

روش اقتصاد دادنها:

یه معجون اقتصادی می دیم بهش که از تورم بترکه وبمیره.

********************

روش پزشکان:

نسخه ای اشتباه نوشته و بعد از مرگ آقا شیره رو رابگیرید.

********************

روش دوستان ناباب:

به شیره یه مقدار مواد مخدر می دهید. بعد از خمار شدناو را به تله می اندازید.

********************

روش کارکاتوریست:

کاریکاتوری از شیره می کشید و نقطه ضعفش را آشکار کردهو با همان نطقه ضعف به او حمله می کنید.

********************

روش اداره پست:

غذای آقای شیره را به آدرس اشتباه تحویل دهید. وقتی ازگشنگی مُرد او را بگیرید.

/ 0 نظر / 14 بازدید